آموزش های مرتبط با Yammer

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Yammer است که تعداد آن ها 2 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Yammer Essential Training
Configure and Manage Workload Integrations
Yammer 2018 Essential Training
Yammer 2016 Essential Training