آموزش های مرتبط با 3D Printing

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با 3D Printing است که تعداد آن ها 15 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Architectural Models: Digital File Prep with Rhino
Learning Tinkercad
Fusion 360: Designing for Plastics
Additive Manufacturing: Tips, Tricks, and Techniques
Additive Manufacturing: Optimizing 3D Prints
Additive Manufacturing for Business
Additive Manufacturing: Materials for 3D Printing
SOLIDWORKS: Mold Design
ZBrush and SubD: Design for 3D Printing with SLA
Additive Manufacturing: Troubleshoot 3D Prints
Design for Additive Manufacturing: FDM
Additive Manufacturing: Optimizing 3D Prints
3D Scanning with a Camera
Learning Autodesk Fusion 360
3D Printing & Modeling Household Parts
Mike Hathorn: 3D Printing in the Classroom
3D Printing a Scale Model with AutoCAD
3D Scanning a Person
Rapid Prototyping for Product Design
ZBrush: 3D Printing
Learning to use MakerBot 3D Printers
Designing a Replacement Part using 3D printing
Photoshop: 3D Printing
Learning 3D Printing
Maya: 3D Printing with Shapeways