آموزش های مرتبط با Project Server

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Project Server است که تعداد آن ها 2 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Microsoft Project Online: Administration
Project Server for SharePoint 2016
Microsoft Project Web App Essential Training
Microsoft Project Server: Administration