آموزش های مرتبط با Rigging

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Rigging است که تعداد آن ها 21 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Creating a Finished Character Animation in Blender 2.9
Maya: Facial Rigging
Maya: Retopology for Animation
Blender: Character Rigging with BlenRig
12 Principles of Animation for CG Animators
Learning Plant Factory
Creating a Finished Character Animation in Blender
Rigging Mechanical Objects in Maya
Rigging a Cartoon Character in Maya
Learning Maya LT
Rigging a Humanoid Character with Blender
3ds Max: Character Rigging
Rigging a Winged Animal in Maya
Rigging a Quadruped in Maya
Rigging a Face in Maya
Mograph Techniques: Rigging a Robot Arm in Cinema 4D
Maya: HumanIK Rigs
Learning CAT Rigging Tools in 3ds Max
Cinema 4D Essential Training: 8 Character Rigging and Xpresso
Rigging a Face in Flash Professional
Maya 2013 Essential Training: 5 Animation Tools
After Effects: Rigging a Character Arm for Animation
Maya: Character Rigging
Creating Animated Characters in After Effects