آموزش های مرتبط با PowerApps

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با PowerApps است که تعداد آن ها 1 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Power Apps: Building Data-Driven Apps
Learning Microsoft PowerApps
Microsoft Dynamics 365 and the Power Platform
Microsoft PowerApps: Using the Common Data Service
Microsoft PowerApps Essential Training: The Basics
Microsoft PowerApps Essential Training: Beyond the Basics
Learning Microsoft PowerApps