آموزش های مرتبط با Sales Navigator

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Sales Navigator است که تعداد آن ها 4 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Learn LinkedIn Sales Navigator
Integrate LinkedIn Sales Navigator with Your CRM
Learn LinkedIn Sales Navigator
Salesforce 2018: LinkedIn Sales Navigator Integration
Dynamics 365: LinkedIn Sales Navigator Integration
Learn LinkedIn Sales Navigator
Dynamics 365: LinkedIn Sales Navigator Integration
Salesforce: LinkedIn Sales Navigator Integration
Dynamics 365: Set Up the LinkedIn Sales Navigator Integration
Learning LinkedIn Sales Navigator