آموزش های مرتبط با TestFlight

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با TestFlight است که تعداد آن ها 1 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Software Testing: Planning Tests for Mobile
Distributing Your iOS App for Testing with TestFlight