آموزش های مرتبط با Kotlin

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Kotlin است که تعداد آن ها 6 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Android 11: First Look for Developers
Concurrent Programming with Android: Threads, Workers, and Kotlin Coroutines
Kotlin Essential Training
Android Development Essential Training: Manage Data
Kotlin for Android: Best Practices
Kotlin for Android: Creating a Two-Screen App
Android Dependency Injection with Dagger 2 and Kotlin
Build Spring Boot Apps with the Kotlin Programming Language
Programming for Non-Programmers: Android & Kotlin
Intermediate Kotlin for Android Developers
Developing AWS Lambda Functions with Kotlin
Moving Your iOS App to Android Using Kotlin
Creating Your First Android App with Kotlin
Kotlin for Java Developers
Learning Kotlin for Android Development