آموزش های مرتبط با Houdini

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Houdini است که تعداد آن ها 6 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Mastering UVW Mapping in Houdini 16.5
Houdini Essential Training
Houdini: Particles
TouchDesigner & Unreal: Interactive Controllers
Houdini: Advanced Motion Graphics
Houdini Engine for Cinema 4D and Maya
Learning Houdini