آموزش های مرتبط با Automotive Design

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Automotive Design است که تعداد آن ها 6 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

CATIA V5: Class A Surfacing
NX: Class A Surfacing
Siemens NX: Design for Injection Molding
CATIA V5: Design for Injection Molding
Siemens NX: Surfacing
CATIA V5: Surfacing
Learning CATIA v5
Alias Essential Training
Insights on Automotive Design with Veejay Gahir
Modeling an F1 Wheel in Maya
Sketching an F1 Wheel with SketchBook Pro