آموزش های مرتبط با Cinemagraph Pro

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Cinemagraph Pro است که تعداد آن ها 2 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Creating Cinemagraphs and Plotagraphs
Creating Cinemagraphs with Photoshop After Effects Flixel and Cliplets