آموزش های مرتبط با Harmony

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Harmony است که تعداد آن ها 3 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Toon Boom Harmony Essential Training
Animating 2D Characters: Harmony to Unity
Migrating from Flash to Toon Boom Harmony
Toon Boom Animate and Harmony Essential Training