آموزش های مرتبط با JIRA

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با JIRA است که تعداد آن ها 8 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Learning Jira (Server Edition)
Software Testing Foundations: Bug Writing and Management
Jira: Basic Administration
Learning Jira Software
Agile Software Development: Scrum for Developers
Learning Jira Software
Planning and Releasing Software with JIRA
DevOps Foundations: DevSecOps
DevOps Foundations: Lean and Agile
JIRA Software: Advanced Administration
Learning JIRA Service Desk
JIRA Software: Basic Administration
Learning JIRA Software
Atlassian JIRA: Installing and Administering