آموزش های مرتبط با Grunt.js

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Grunt.js است که تعداد آن ها 2 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Grunt.js: Web Workflows
WordPress: Developing with Sass and Grunt.js