آموزش های مرتبط با Cisco Switches

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Cisco Switches است که تعداد آن ها 4 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Cisco CCNA (200-301) Test Prep
Cisco CCNP ENCOR (350-401): 2 Network Management, Security, and Automation
Cisco CCNP ENCOR (350-401): 1 Architecture, Virtualization, and Infrastructure
Cisco Certifications: First Steps
CCNP Troubleshooting (300-135) Cert Prep
Cisco Certifications: First Steps
CCNP Switching (300-115) Cert Prep: 2 Infrastructure Security and Services
CCNP Switching (300-115) Cert Prep: 1 Layer 2 Technologies
Learning Cisco CLI Switch Configuration