آموزش های مرتبط با SynthEyes

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با SynthEyes است که تعداد آن ها 5 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

3D Tracking and After Effects Compositing
3D Tracking and Fusion Compositing
3D Tracking and Nuke Compositing
SynthEyes: Tracking with Survey Data
SynthEyes Essential Training (2015)