آموزش های مرتبط با Cisco Routers

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Cisco Routers است که تعداد آن ها 7 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Cisco CCNA (200-301) Test Prep
Cisco CCNP ENCOR (350-401): 2 Network Management, Security, and Automation
Cisco CCNP ENCOR (350-401): 1 Architecture, Virtualization, and Infrastructure
Cisco Certifications: First Steps
Cisco BGP Essential Training
CCNP Troubleshooting (300-135) Cert Prep
CCNA Security (210-260) Cert Prep: 7 Content and Endpoint Security
CCNA Security (210-260) Cert Prep: 6 Intrusion Prevention
CCNP Routing (300-101) Cert Prep: 2 Internet Connectivity
CCNA Security (210-260) Cert Prep: 5 Cisco Firewall Technologies
Cisco Certifications: First Steps
CCNP Routing (300-101) Cert Prep: Route Redistribution and Selection
CCNA Security (210-260) Cert Prep: 4 Secure Routing and Switching
CCNP Routing (300-101) Cert Prep: Layer 2 and Layer 3 Technologies
CCNP Routing (300-101) Cert Prep: Router and Routing Security
CCNP Routing (300-101) Cert Prep: Network Principles
Learning Cisco CLI Router Configuration