آموزش های مرتبط با Go

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Go است که تعداد آن ها 5 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Go Essential Training
Advanced Cloud Native Go
Getting Started with Cloud Native Go
Learning Go for Web Development
Code Clinic: Go
Learning Go