آموزش های مرتبط با Cisco

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Cisco است که تعداد آن ها 5 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Cisco CCNP ENCOR (350-401): 2 Network Management, Security, and Automation
Cisco CCNP ENCOR (350-401): 1 Architecture, Virtualization, and Infrastructure
Cisco ICND2 Cert Prep: Infrastructure Maintenance
Cisco ICND2 Cert Prep: WAN Technologies
Cisco ICND2 Cert Prep: Infrastructure Services
Cisco ICND2 Cert Prep: Routing
CCNA Security (210-260) Cert Prep: 2 Secure Access
CCNA Security (210-260) Cert Prep: 1 Security Concepts
Cisco ICND2 Cert Prep: Switching