آموزش های مرتبط با Azure Active Directory

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Azure Active Directory است که تعداد آن ها 3 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Azure Administration: Manage Identities
Microsoft Cybersecurity Stack: Advanced Identity and Endpoint Protection
Microsoft Cybersecurity Stack: Securing Enterprise Information
Microsoft Cybersecurity Stack: Identity and Endpoint Protection Basics