آموزش های مرتبط با Azure Active Directory

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Azure Active Directory است که تعداد آن ها 3 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Microsoft 365: Manage Governance and Compliance
Planning for Azure Active Directory
Microsoft Azure Security Technologies (AZ-500) Cert Prep: 2 Implement Platform Protection
Microsoft Azure Security Technologies (AZ-500) Cert Prep: 1 Manage Identity and Access
Azure Administration: Manage Identities
Microsoft Cybersecurity Stack: Advanced Identity and Endpoint Protection
Microsoft Cybersecurity Stack: Securing Enterprise Information
Microsoft Cybersecurity Stack: Identity and Endpoint Protection Basics