آموزش های مرتبط با Jenkins

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Jenkins است که تعداد آن ها 1 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Software Testing Foundations: Continuous Testing and DevOps
DevOps Foundations: Accelerating Continuous Delivery in the Enterprise
DevOps Foundations: Your First Project
Continuous Integration: Tools
Robot Framework Test Automation: Jenkins CI and Git Version Control
Running Jenkins on AWS
Jenkins Essential Training
Learning Jenkins
DevOps Foundations: Continuous Delivery/Continuous Integration