آموزش های مرتبط با Dynamo Studio

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Dynamo Studio است که تعداد آن ها 4 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Generative Design Foundations
Revit and Dynamo for Interior Design
Dynamo: Practical
Dynamo for Revit Project Setup
Paneling with Dynamo for Revit
Dynamo Essential Training