آموزش های مرتبط با Balsamiq

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Balsamiq است که تعداد آن ها 2 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Prototype a CRM Mobile Application with Framer
Building Angular and ASP.NET Core Apps with Authentication