آموزش های مرتبط با XAML

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با XAML است که تعداد آن ها 3 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Microsoft XAML: 3 Type Converters and Resources
Microsoft XAML: 2 Content and Properties
Microsoft XAML: 1 Core Concepts