آموزش های مرتبط با VCP6-DCV

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با VCP6-DCV است که تعداد آن ها 1 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

VMware vSphere Certified Professional on vSphere 6 Cert Prep (2V0-621): The Basics