آموزش های مرتبط با Google TensorFlow

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Google TensorFlow است که تعداد آن ها 2 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Building and Deploying Deep Learning Applications with TensorFlow
Building Deep Learning Applications with Keras 2.0