آموزش های مرتبط با OpenCV

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با OpenCV است که تعداد آن ها 1 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Introduction to Deep Learning with OpenCV
OpenCV for Python Developers