آموزش های مرتبط با Magento

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Magento است که تعداد آن ها 2 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Choosing an Ecommerce Platform for Developers
Building Magento 2 Themes
Magento Community Edition 2 Essential Training