آموزش های مرتبط با Amazon EC2

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Amazon EC2 است که تعداد آن ها 1 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Amazon EC2 Deep Dive
Amazon EC2 Load Balancers
Amazon EC2 Fundamentals
Amazon EC2 Fundamentals
Amazon EC2 Load Balancers (2018)
Amazon EC2 Deep Dive (2018)
Chef Essential Training