آموزش های مرتبط با Kubernetes

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Kubernetes است که تعداد آن ها 2 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Kubernetes Essential Training: Application Development
Cloud Native Development with Node.js, Docker, and Kubernetes
Cloud-Native Development Using Java with Eclipse MicroProfile
DevOps Foundations: Going Cloud Native
Learning Azure Kubernetes Service (AKS)
Kubernetes: Continuous Delivery with Spinnaker
Kubernetes for Java Developers
DevOps Foundations: Microservices
Kubernetes: Service Mesh with Istio
Deploying Scalable Machine Learning for Data Science
Kubernetes: Monitoring with Prometheus
Kubernetes: Microservices
Kubernetes: Cloud Native Ecosystem
Learning Kubernetes
Kubernetes: Native Tools