آموزش های مرتبط با ReCap Pro

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با ReCap Pro است که تعداد آن ها 2 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Autodesk ReCap Pro: Processing Drone Images
3D Scanning with a Camera