آموزش های مرتبط با ESXi

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با ESXi است که تعداد آن ها 8 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

VMware vSphere: Deploy and Consolidate a Data Center
Learning VMware vSphere 6.5
VMware vSphere: Back up and Recover a Deployment
VMware vSphere: Configure Advanced DRS Features
VMware vSphere: Configure Advanced High Availability Features
VMware vSphere: Advanced Storage Configuration and Administration
VMware vSphere: Configure and Administer Security
VMware vSphere 6 Essential Training