آموزش های مرتبط با vSphere

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با vSphere است که تعداد آن ها 19 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

vSphere 6.7 Foundations: Administer Resource Management Features
vSphere 6.7 Foundations: Storage
Create a vSphere 6.7 VCP Lab with VMware Workstation
vSphere 6.7 Professional Part 07: Resource Management
vSphere 6.7 Professional Part 08: Troubleshooting
vSphere 6.7 Professional Part 09: Backup and Recovery
vSphere 6.7 Professional Part 05: Updates and Upgrades
vSphere 6.7 Professional Part 06: Deploying Virtual Machines and Hosts
vSphere 6.7 Professional Part 01: Managing Networking
vSphere 6.7 Professional Part 02: Managing Storage
vSphere 6.7 Professional Part 03: Monitoring Tools
vSphere 6.7 Professional Part 04: Securing a Deployment
VMware vSphere 6.5 Deploying VMs and Hosts
VMware vSphere 6.5 Resource Management
VMware vSphere 6.5 Advanced Networking
VMware vSphere 6.5 Security
VMware vSphere 6.5 Troubleshooting, Backup, and Recovery
VMware vSphere 6.5 Advanced Storage
VMware vSphere 6.5 Updates and Upgrades
Learning VMware vSAN
Cert Prep: VMware Certified Associate (VCA-DBT)
VMware vSphere 6.5 Essential Training Part 2
VMware vSphere 6.5 Essential Training Part 1
VMWare vSphere 6.5 New Features
VMware vSphere Certified Professional on vSphere 6 Cert Prep (2V0-621): The Basics
VMware vSphere: Deploy and Consolidate a Data Center
VMware vSphere: Advanced Networking
VMware vSphere: Administer and Manage Virtual Machines
VMware vSphere: Troubleshoot a Deployment
Learning VMware vSphere 6.5
VMware vSphere: Upgrade a Deployment to vSphere 6.5
VMware vSphere: Back up and Recover a Deployment
VMware vSphere: Configure Advanced DRS Features
VMware vSphere: Configure Advanced High Availability Features
VMware vSphere: Network Troubleshooting
VMware vSphere: Advanced Storage Configuration and Administration
VMware vSphere: Administer and Manage Resources
VMware vSphere: Configure and Administer Security
Learning VMware vSphere
VMware vSphere: Configure and Manage Networking
VMware vSphere: Configure and Manage VDS
VMware vSphere 6 Essential Training