آموزش های مرتبط با Dynamo

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Dynamo است که تعداد آن ها 1 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Dynamo 2.x Essential Training
Dynamo for Revit: Python Scripting
Advanced Revit and Dynamo for Interior Design
Dynamo for Revit: Python Scripting