آموزش های مرتبط با Creativity

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Creativity است که تعداد آن ها 3 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Charles Adler: A Story of Kickstarting an Idea
21-Day Creative Exercise Desk Challenge
Creative Collaboration
Implementing Creative Feedback the Win-Win Way
Designing Emotion: How To Use Design To Move People
Photoshop: Backgrounds and Textures
Storytelling for Advertising Campaigns
Learning Design Thinking: Lead Change in Your Organization
The Monster Drawing Workshop