آموزش های مرتبط با Microsoft Deployment Toolkit

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Microsoft Deployment Toolkit است که تعداد آن ها 1 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Learning Windows 10 Deployment with Microsoft Deployment Toolkit 2013