آموزش های مرتبط با NSX

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با NSX است که تعداد آن ها 3 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Cert Prep: VMware Certified Associate (VCA-DBT)
Cert Prep: VMware Certified Professional 6-Network Virtualization (2v0-641)
VMware NSX: Security
Learning VMware NSX