آموزش های مرتبط با Server

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Server است که تعداد آن ها 3 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Windows Server 2019 Essential Training
PowerShell: Scripting for Advanced Automation
PowerShell: Functions for Advanced Automation
PowerShell: Scripting for Server Administration
Learning PowerShell for Windows Server Administration
Learning Ransomware Countermeasures
Building Your Technology Skills
OS X Server Essential Training: Yosemite