آموزش های مرتبط با Active Directory

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Active Directory است که تعداد آن ها 2 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Windows 10: Troubleshooting Cloud Integration
Microsoft Azure: Active Directory
Windows Server 2019: Implementing Group Policy
Learning SSL/TLS
Windows Server 2016: Implementing Group Policy
Windows Server 2012 R2: Configure and Manage Active Directory