آموزش های مرتبط با Video Production

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Video Production است که تعداد آن ها 3 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Advanced Cinematic Video Lighting
Cinematic Video Lighting
Conversations in Video Editing