آموزش های مرتبط با Affinity Photo

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Affinity Photo است که تعداد آن ها 3 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Advanced Affinity Photo for Desktop
Affinity Photo for iPad
Affinity Photo: Basic Portrait Retouching
Affinity Photo Essential Training