آموزش های مرتبط با Video Delivery

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Video Delivery است که تعداد آن ها 7 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Creating and Managing a YouTube Channel
Premiere Pro Guru: Outputs and Media Encoder
Multi-Platform Video Producing
Creating and Managing a YouTube Channel
Learning Video Production and Editing
Compressor 4.1 Essential Training
Vimeo Projects for Creative Professionals (2013)
Learning Online Social Video (2013)
Vimeo Essential Training (2013)
Compressor 4 Essential Training
Learning Adobe Media Encoder (2011)