آموزش های مرتبط با SAS

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با SAS است که تعداد آن ها 4 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

SAS 9.4 Cert Prep: Part 07 Using SQL in SAS
SAS 9.4 Cert Prep: Part 05 Analyzing and Reporting on Data
SAS Essential Training: 1 Descriptive Analysis for Healthcare Research
SAS Essential Training: 2 Regression Analysis for Healthcare Research
Advanced SAS Programming for R Users, Part 1
Advanced SAS Programming for R Users, Part 2
SAS Programming for R Users, Part 1
SAS Programming for R Users, Part 2