آموزش های مرتبط با Power BI

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Power BI است که تعداد آن ها 2 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Power BI and BIM: Analysis and Visualization
Power BI: Dashboards for Beginners
Learning Power BI Service for Consumers
Power BI Dataflows Essential Training
Learning Power BI Desktop
Power BI Essential Training
Power BI Quick Tips
Project Online Reporting with Power BI
Data Dashboards in Power BI
Using Power BI with Excel
Power BI Top Skills
Power BI Data Methods
Power BI Data Modeling with DAX
Customer Insights and Consumer Analytics for Organizations: Tools and Analysis
Microsoft Dynamics 365 and the Power Platform
Advanced Microsoft Power BI
Power BI Essential Training
Power BI for Marketers
Power BI Pro Essential Training
Learning Microsoft Power BI Desktop