آموزش های مرتبط با DVD Authoring

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با DVD Authoring است که تعداد آن ها 3 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Sony Vegas Production Workflow
Learning Encore CS6
Learning Encore CS5