آموزش های مرتبط با Xamarin

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Xamarin است که تعداد آن ها 22 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Xamarin.Forms Essential Training
Machine Learning in Mobile Applications
Rapid Application Development with Xamarin and Azure App Service
Building Serverless Xamarin Apps with Azure
Xamarin Essential Training: Create Your First App
Choosing a Cross-Platform Development Tool: Cordova, Ionic, React Native, Titanium, and Xamarin
Xamarin Development: Authentication and Identity
Extending Xamarin with Behaviors, Commands, and Triggers
Resources and Styles in Xamarin.Forms
Xamarin Activities and Intents for Developers
Intro to Xamarin.Android
XAML in Xamarin.Forms
Introduction to Xamarin.iOS
Introduction to the Xamarin Designer for iOS
Introduction to Xamarin.Forms
Mastering Xamarin.Forms Development: 9 Advanced Push Notifications
Mastering Xamarin.Forms Development: 7 Push Notifications
Mastering Xamarin.Forms Development: 8 Renderers, Behaviors, and Effects
Mastering Xamarin.Forms Development: 6 Data and Storage Strategies
Mastering Xamarin.Forms Development: 4 Binding, Command, and Converters
Mastering Xamarin.Forms Development: 5 Dependency Services
Mastering Xamarin.Forms Development: 1 Pages, Layout, and Navigation
Mastering Xamarin.Forms Development: 2 Basic Controls and Plugins
Mastering Xamarin.Forms Development: 3 Styles and Theming
New Features Xamarin and Visual Studio 2017
F# and Xamarin Development Basics
Xamarin and Android Studio: Material Design
Xamarin Essential Training