آموزش های مرتبط با Affinity Designer

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Affinity Designer است که تعداد آن ها 5 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Affinity Designer for UX Design
Designing an Icon with Affinity Designer
Affinity Designer for UX Design
Affinity Designer Essential Training
Affinity Designer for UX Design (2016)
Affinity Designer Essential Training (2016)