آموزش های مرتبط با Chrome

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Chrome است که تعداد آن ها 2 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Learning Chrome Web Developer Tools
WebAssembly: Accessing C and C++ in Web Applications
Learning Chrome Web Developer Tools
Learning the Chrome Browser