آموزش های مرتبط با OneNote for Mac

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با OneNote for Mac است که تعداد آن ها 3 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Office 365 for Mac: OneNote Essential Training
OneNote for Mac 2016 Essential Training
OneNote for Mac 2011 Essential Training