آموزش های مرتبط با Django

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Django است که تعداد آن ها 7 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Securing Django Applications
Learning Django
Building React and Django Apps
Building Angular and Django Apps
Building RESTful Web APIs with Django
Deploying Django Apps: Make Your Site Go Live
Test-Driven Development in Django
Django: Forms
Building a Paid Membership Site with Django
Building a Personal Portfolio with Django
Advanced Web Development with Django
Learning Django
Django: 1 Building a Blog
Django: 2 Building a Social Website
Django: 3 Building an Online Shop
Django: 4 Building an Elearning Platform
Advanced Django: Web Development
Learning Python and Django (2015)